Edukacja

Domowa Biblioteczka 2.0

Edukacja
19 marca 2009

Domowa Biblioteczka 2.0 Domowa Biblioteczka s?u?y do przechowywania informacji na temat posiadanych ksi??ek. Informacje zawarte w programie obejmuj? autora, tytu? ksi??ki, gatunek, numer egzemplarza (zdarza si?, ?e posiadamy dwie takie same ksi??ki) oraz informacje o dniu i osobie po?yczaj?cej.

Organizer ucznia

Edukacja
19 marca 2009

Organizer ucznia Program Organizer ucznia jest narz?dziem, którego zadaniem jest przechowywanie i zarz?dzanie informacjami na temat sytuacji szkolnej.

Geografia ?wiata 2.5

Edukacja
19 marca 2009

Geografia ?wiata 2.5 Geografia ?wiata to bezp?atny program do nauki wybranych, podstawowych zagadnie? z zakresu geografii. Program ma na celu przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomo?ci geograficznych o ?wiecie, przy czym nie pretenduje do miana kompendium wiedzy z tego przedmiotu.

Google Earth Free 5.0

Edukacja
19 marca 2009

Google Earth Free 5.0 Google Earth umo?liwia wy?wietlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdj?? satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy oraz ró?nego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.

Theophilos 3.1 Omega

Edukacja
18 marca 2009

Theophilos 3.1 Omega Theophilos to niezwykle bogaty program z pogranicza religii, historii, j?zyka polskiego i ogólnie poj?tej nauki. Zajmuje si? bowiem najcenniejszym znanym ludziom zbiorem ksi?g - Bibli?. Theophilos Bible Software to prawdziwy kombajn, sk?adaj?cy si? z wielu przek?adów Biblii, s?owników (m.in. miejsc, postaci i terminów biblijnych), komentarzy i pism, a tak?e bogatego atlasu biblijnego.

Atlas of World History

Edukacja
18 marca 2009

Atlas of World History Atlas of World History to jeden z nielicznych darmowych programów tego typu. Umo?liwia przyjrzenie si? historii od roku 3000 p.n.e. do 1000 n.e., ilustrowanej na zmieniaj?cych si? mapach politycznych.

ChemSketch 11.01

Edukacja
18 marca 2009

ChemSketch 11.01 Wydany przez ACD Labs ChemSketch jest bardzo rozbudowanym pakietem programów, stanowi?cym przeciwwag? dla p?atnego zaplecza chemicznego - ChemOffice.

Chemix 3.40

Edukacja
18 marca 2009

Chemix 3.40 Program Rafa?a Toborka to ciekawa propozycja dla wszystkich zainteresowanych chemi?. Na pierwszy plan wysuwa si? wygodna w u?yciu wersja Uk?adu Okresowego Pierwiastków z wbudowan? wyszukiwark?.

Fizyka KPD

Edukacja
18 marca 2009

Fizyka KPD Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne to zestaw kilkunastu darmowych aplikacji opracowanych przez prof. Zbigniewa K?kola.

Celestia

Edukacja
18 marca 2009

Celestia Celestia to bezp?atny, trójwymiarowy symulator kosmosu. Program jest swego rodzaju planetarium, które umo?liwia ogl?danie cia? niebieskich, sztucznych satelitów, planet, ksi??yców i innych obiektów kosmicznych.

Convert 4.1

Edukacja
18 marca 2009

Convert 4.1 Convert to program, który na dysku zajmuje tylko pó? megabajta, ale niech to nikogo nie zwiedzie, bo to prawdziwy kombajn do konwertowania danych.

FNGraph 2.61

Edukacja
18 marca 2009

FNGraph 2.61 FNG to interesuj?ca aplikacja zwi?zana z wykresami funkcji. Umo?liwia porównywanie funkcji, a ponadto oblicza ich warto?ci i przeprowadza mnóstwo analiz.

DeadLine 2.36

Edukacja
18 marca 2009

DeadLine 2.36 DeadLine to rozbudowany program pomocny przy kre?leniu wykresów funkcji i rozwi?zywaniu równa?.

Calculator Prompter 2.51

Edukacja
17 marca 2009

Calculator Prompter 2.51 Calculator Prompter to por?czny kalkulator, umo?liwiaj?cy przeprowadzanie bardziej skomplikowanych matematycznych oblicze?.

Kurso de Esperanto 3.2

Edukacja
17 marca 2009

Kurso de Esperanto 3.2 Kurso de Esperanto tworzy pewien rodzaj kursu sk?adaj?cego si? z 12 lekcji, gdzie pierwszych 7 obejmuje wymow? wraz z ?wiczeniami ze s?uchu, a 5 kolejnych g?ównie ?wiczenia z rozumienia tekstów.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS