Biuro i szko?a

OutCook Express 1.2 Full

Pozosta?e
30 czerwca 2009

OutCook Express 1.2 Full Bezp?atna, elektroniczna ksi??ka kucharska. Zawiera przyk?adowe bazy przepisów, które mo?emy poszerza? lub tworzy? w?asne.

Interesik 2

Programy ksi?gowe
29 czerwca 2009

Interesik 2 Umo?liwia kontrol? bie??cych wydatków i dochodów, podzia? na dowoln? ilo?? kont w dowolnej walucie, pe?n? rejestracj? operacji na funduszach inwestycyjnych oraz ich bie??c? wycen?.

VbBooks 0.7.1

Pozosta?e
26 czerwca 2009

VbBooks 0.7.1 Polski program s?u??cy do katalogowania ksi??ek.

AceMoney Lite 3.16

Programy ksi?gowe
25 czerwca 2009

AceMoney Lite 3.16 ?wietny program dla ka?dego domowego ksi?gowego. AceMoney pomaga w prowadzeniu rozlicze? oraz wydatków i planowaniu inwestycji. Pozwala równie? na tworzenie raportów dotycz?cych przep?ywu gotówki, transakcji i wydatków.

Draco Organizer 3

Pozosta?e
24 czerwca 2009

Draco Organizer 3 Nowoczesny program typu PIM (Personal Information Manager - zarz?dzanie informacjami osobistymi).

Chandler 1.03

Pozosta?e
23 czerwca 2009

Chandler 1.03 Mened?er zada? b?d?cy po??czeniem du?ej funkcjonalno?ci i prostoty obs?ugi. Poza podstawowymi mo?liwo?ciami, jak tworzenie alarmów czy wyró?nianie wybranych zada?, pozwala równie? na dost?p do danych za pomoc? przegl?darki internetowej.

RICOlmer 2.50

Pozosta?e
22 czerwca 2009

RICOlmer 2.50 Prosty organizer informuj?cy o wa?nych zadaniach do wykonania.

Domowa Biblioteczka 2.0

Edukacja
19 marca 2009

Domowa Biblioteczka 2.0 Domowa Biblioteczka s?u?y do przechowywania informacji na temat posiadanych ksi??ek. Informacje zawarte w programie obejmuj? autora, tytu? ksi??ki, gatunek, numer egzemplarza (zdarza si?, ?e posiadamy dwie takie same ksi??ki) oraz informacje o dniu i osobie po?yczaj?cej.

Organizer ucznia

Edukacja
19 marca 2009

Organizer ucznia Program Organizer ucznia jest narz?dziem, którego zadaniem jest przechowywanie i zarz?dzanie informacjami na temat sytuacji szkolnej.

Geografia ?wiata 2.5

Edukacja
19 marca 2009

Geografia ?wiata 2.5 Geografia ?wiata to bezp?atny program do nauki wybranych, podstawowych zagadnie? z zakresu geografii. Program ma na celu przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomo?ci geograficznych o ?wiecie, przy czym nie pretenduje do miana kompendium wiedzy z tego przedmiotu.

Google Earth Free 5.0

Edukacja
19 marca 2009

Google Earth Free 5.0 Google Earth umo?liwia wy?wietlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdj?? satelitarnych, lotniczych, panoram zrobionych z poziomu ulicy oraz ró?nego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.

Theophilos 3.1 Omega

Edukacja
18 marca 2009

Theophilos 3.1 Omega Theophilos to niezwykle bogaty program z pogranicza religii, historii, j?zyka polskiego i ogólnie poj?tej nauki. Zajmuje si? bowiem najcenniejszym znanym ludziom zbiorem ksi?g - Bibli?. Theophilos Bible Software to prawdziwy kombajn, sk?adaj?cy si? z wielu przek?adów Biblii, s?owników (m.in. miejsc, postaci i terminów biblijnych), komentarzy i pism, a tak?e bogatego atlasu biblijnego.

Atlas of World History

Edukacja
18 marca 2009

Atlas of World History Atlas of World History to jeden z nielicznych darmowych programów tego typu. Umo?liwia przyjrzenie si? historii od roku 3000 p.n.e. do 1000 n.e., ilustrowanej na zmieniaj?cych si? mapach politycznych.

ChemSketch 11.01

Edukacja
18 marca 2009

ChemSketch 11.01 Wydany przez ACD Labs ChemSketch jest bardzo rozbudowanym pakietem programów, stanowi?cym przeciwwag? dla p?atnego zaplecza chemicznego - ChemOffice.

Chemix 3.40

Edukacja
18 marca 2009

Chemix 3.40 Program Rafa?a Toborka to ciekawa propozycja dla wszystkich zainteresowanych chemi?. Na pierwszy plan wysuwa si? wygodna w u?yciu wersja Uk?adu Okresowego Pierwiastków z wbudowan? wyszukiwark?.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS