FireFTP 0.97.1

Nazwa programu: FireFTP 0.97.1
Kategorie: Internet » Przegl?darki WWW
Internet » Klienty FTP
Producent: nightlight
http://www.nightlight.ws
Strona programu: http://fireftp.mozdev.org
Data zamieszczenia: 18 kwietnia 2008
Licencja: Freeware
Systemy operacyjne: Linux, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT, Mac OS, Unix
Pobrań: 461

Pobierz

Opis

Firefox coraz bardziej dystansuje rywali, g?ównie za spraw? wielu wtyczek, które urozmaicaj? jego funkcjonalno??. Jedn? z ciekawszych wtyczek jest modu? klienta FTP, który integruje si? z programem w postaci kolejnej zak?adki. Na stronie projektu dost?pna jest polskoj?zyczna wersja wtyczki - patrz Other Languages.

Po zainstalowaniu, w menu Narz?dzia pojawia si? kolejne polecenie: FireFTP, które otwiera w nowej zak?adce dwupanelowy mened?er plików (ikona FireFTP dost?pna jest tak?e w zasobniku Firefoksa, trzeba j? tylko przeci?gn?? na pasek narz?dzi). Domy?lnie w lewym panelu mamy podgl?d zasobów w?asnego komputera, a w prawym zdalnego. Za po?rednictwem menu Konta trzeba tylko zdefiniowa? dost?p do serwerów FTP i jednym klikni?ciem mo?na si? na nie logowa?.

FireFTP zapami?tuje parametry dost?pu do zdefiniowanych kont i pozwala je eksportowa? lub importowa?. Plik z parametrami dost?pu jest dodatkowo zabezpieczany has?em. Dost?pny jest tak?e bezpieczny wariant szybkiego po??czenia, w czasie którego FireFTP nie zapami?tuje parametrów logowania.

W parametrach ka?dego konta, oprócz standardowych ustawie? zwi?zanych z adresem, has?em czy pocz?tkowym katalogiem, mo?na znale?? opcje, które pozwol? podgl?da? z poziomu okna mened?era graficzne pliki i dokumenty HTML. W zak?adce Zaawansowane trzeba tylko okre?li? adres URL danego konta i prefiks adresu, który nale?y wyci??. We w?a?ciwo?ciach zaznaczonego pliku b?dzie mo?na wówczas podejrze? ka?d? grafik? lub otworzy? j? w nowej zak?adce.

FireFTP dysponuje narz?dziem do wyszukiwania plików na lokalnym b?d? zdalnym dysku. Umo?liwia tak?e porównywanie zawarto?ci otwartych katalogów w obu oknach i ich synchronizacj?. Je?li klikniemy w przegl?darce adres zaczynaj?cy si? od prefiksu ftp://, to automatycznie otworzy si? okno mened?era i w trybie anonimowym pozwoli podejrze? zasoby katalogu na wybranym serwerze.

Zrzuty ekranu
FireFTP 0.97.1 FireFTP 0.97.1
Powi±zane publikacje
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS